Optimed® Piotr Michałowski

Tablica literek

REGULAMIN SKLEPU

 Spis treści:

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
   4. WYSYŁKA I PŁATNOŚCI
   5. PŁATNOŚĆ
   6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
   8. DANE OSOBOWE
   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. DEFINICJE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy zawarte w punkcie 1.3.

1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym.

1.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

właściciel sklepu internetowego:  OPTIMED Piotr Michałowski

adres prowadzenia działalności:   ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź

Dane rejestrowe firmy:

Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej NIP 726-102-04-59

REGON 470531621

adres poczty elektronicznej: sklep@optimed.com.pl

adres strony internetowej: http://www.optimed.com.pl/category.php?id_category=14

nr telefonu stacjonarnego     42 655 39 78

nr telefonu komórkowego      603 272 111

ceny połączeń telefonicznych według cennika właściwego operatora

1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne

1.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

1.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

1.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

1.6.1. Komputer z dostępem do internetu;

1.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

1.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

1.6.4. Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączona obsługą, JavaScript i cookies, albo

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo

Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

1.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

1.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. W ramach sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 2.2

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

2.3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.

2.3.1.1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, numer kontaktowy telefonu oraz w przypadku, gdy kupującym jest firma pełnych danych do wystawienia faktury VAT (pełna nazwa firmy, adres oraz NIP)

2.3.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

2.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

2.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

2.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy  następuje w takim wypadku z zachowaniem 14­dniowego okresu wypowiedzenia.

2.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

2.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które jeżeli występują są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka i płatności” pod adresem: http://www.optimed.com.pl/cms.php?id_cms=52

3.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

3.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.4.1. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

3.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Realizuj zamówienie”.

3.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.7. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

3.8. Modyfikacja treści zamówienia oraz danych kupującego jest możliwa w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty elektronicznej. W treści E-maila należy podać numer zamówienia oraz czego zmiany mają dotyczyć. Należy tego dokonać niezwłocznie, ale nie później niż po powiadomieniu, że przesyłka została utworzona.

3.9. Towary wystawione do sprzedaży są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które w zwykłych warunkach ich używania, włączając czas korzystania z produktu, nie stwarzają zagrożenia lub stwarzają znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

3.10. Zamawiający soczewki kontaktowe i płyny odpowiada za to, że:

 • rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek
 • w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych
 • użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób zakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie
 • wie jak postępować w przypadku niepożądanych objawów związanych z używaniem soczewek kontaktowych i będzie stosować się do tych zaleceń
 • używa soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, przestrzega zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, terminów wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny.


4. WYSYŁKA I PŁATNOŚCI

4.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Wysyłka i płatności produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie podanym w opisie produktu licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

4.2. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

4.3. Wysyłka i płatności produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce „WYSYŁKA I PŁATNOŚCI” pod adresem: http://www.optimed.com.pl/cms.php?id_cms=52

4.5. Czas dostawy oraz usługi dodatkowe jak powiadomienia sms-em o nadchodzącej dostawie lub możliwość odebrania awiza są uzależnione od wybranej formy dostawy.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Za pobraniem;

5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia).

5.1.3. Płatności elektroniczne Payu oraz Dotpay (przelew elektroniczny z rachunku kupującego, karta płatnicza, karta kredytowa) po uruchomieniu tej formy

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Wysyłka produktów następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w następnym dniu roboczym.

5.3. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

5.4. Brak wpłaty należnej kwoty z tytułu zawarcia umowy kupna w wymaganym terminie jest traktowany przez sprzedawcę, jako odstąpienie od umowy przez kupującego. Umowę uważa się za nieważną po 14 dniach i co najmniej jednokrotnym przypomnieniu kupującemu o zawartej umowie drogą e-mailową. Kupując jest informowany o anulowaniu umowy przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną informującej o anulowaniu zamówienia.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź, lub e-mail: sklep@optimed.com.pl

6.2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

6.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (wykonane na zamówienie według wzoru klienta oraz spersonalizowane)

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: OPTIMED ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@optimed.com.pl

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

7.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: OPTIMED ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@optimed.com.pl

7.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

7.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Piotr Michałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: OPTIMED z siedzibą w Łodzi ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35. Szczegółowe dane adresowe zawarte zostały w punkcie 1.4 regulaminu

8.2. Dane osobowe klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

9.1 Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
 • Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem http://www.optimed.com.pl/cms.php?id_cms=51 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu - faktury VAT i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

9.5. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

10. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach, której gromadzone są między innymi informacje o zamówieniach klienta w sklepie internetowym

PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem http://www.optimed.com.pl/category.php?id_category=14 za pośrednictwem, którego klient może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

SPRZEDAWCA – Piotr Michałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMED ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 726-102-04-59, REGON 470531621, adres poczty elektronicznej: sklep@optimed.com.pl, numer telefonu: (+48) 42 655 39 78 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

STRONA – usługodawca, sprzedawca lub klient.

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.

USŁUGODAWCA – Piotr Michałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMED ul. Organizacji „Wolność i Niezawisłość” 35, 91-836 Łódź wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 726-102-04-59, REGON 470531621, adres poczty elektronicznej: sklep@optimed.com.pl, numer telefonu: (+48) 42 655 39 78 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

                                 

                                    Piotr Michałowski

 

DZIĘKUJEMY ZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!


Strona głównaStrona główna